Polityka prywatności
Polityka prywatności

Informacje wstępne

Celem Polityki Prywatności firmy Miasteczko Ożarów III Wiewiórka Development sp. z o.o. sp. j. (zwanej dalej „Polityką Prywatności”) jest informowanie użytkowników usług świadczonych przez Spółkę oraz innych osób (zwanych dalej także „Podmiotami danych”) o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych przez Miasteczko Ożarów III Wiewiórka Development sp. z o.o. sp. j., z siedzibą w Warszawie przy ul. Cieszyńskiej 9/43, (dalej: „Spółka”) oraz prawach podmiotów w tym zakresie. Spółka przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe przekazane firmie są traktowane poufnie i wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane. Zarządzamy Twoimi danymi osobowymi z najwyższą starannością, przestrzegając obowiązujących przepisów i najwyższych standardów przetwarzania. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych m.in. poprzez odpowiednie środki organizacyjne, procesy pracy i zaawansowane rozwiązania technologiczne. Stosujemy odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz rozsądne środki fizyczne, elektroniczne i administracyjne, aby chronić gromadzone dane przed niezamierzonym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą i zmianą. Jednocześnie niniejsza Polityka Prywatności doprecyzowuje udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.Polityka Prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i obejmuje następujące dane:

  • • dane kontaktowe firmy
  • • cele, podstawy i rodzaje przetwarzania różnych rodzajów danych osobowych Podmiotów danych
  • • czas przechowywania poszczególnych rodzajów danych osobowych
  • • prawa Podmiotów danych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
  • • prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  • • aktualności Polityki prywatności

Dane osobowe gromadzone przez firmę

Jeśli jesteś jedynie gościem na naszej stronie internetowej, zbieramy Twoje dane wyłącznie za pomocą plików cookie. Jeśli korzystasz lub zamawiasz usługi świadczone przez naszą firmę, takie jak podgląd mieszkań i/lub segmentów, zbieramy również inne dane osobowe o Tobie niezbędne do wykonania zamówionych lub wykorzystanych usług. Te dane osobowe to:

  • - imię, nazwisko, nazwa, numer telefonu, e-mail

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszej Polityki prywatności jest Miasteczko Ożarów III Wiewiórka Development sp. z o.o. sp. j., z siedzibą w Warszawie przy ul. Cieszyńskiej 9/43

Kategorie Podmiotów Danych, których dane osobowe są przetwarzane

Niniejsza Polityka Prywatności przeznaczona jest dla wszystkich, którzy zamawiają i/lub korzystają z naszych usług lub składają zapytanie, a także odwiedzających naszą stronę internetową.

Cele przetwarzania danych i podstawa przetwarzania danych

1. Przetwarzanie na podstawie umowy:

W ramach realizacji umowy i wykonania zobowiązań z jej tytułu Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach: identyfikacji osoby, której dane dotyczą, przygotowania oferty, zawarcia umowy, realizacji zamówionych usług, powiadomienia o zmianach, dodatkowych szczegółach i instrukcjach dotyczących korzystania z usług, w celu rozwiązania problemów technicznych, zastrzeżeń lub reklamacji, w celu rozliczeniowym oraz w innych celach niezbędnych do wykonania lub nawiązania stosunku umownego między firmą a osobą, której dane dotyczą.

2. Przetwarzanie na podstawie przepisów:

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wykrywania i zapobiegania nadużywania oraz w celu wyeliminowania nieuczciwego korzystaniu z usług. Przetwarzamy także dane w celu zapewnienia stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania naszego systemu i usług, a także wdrożenia środków bezpieczeństwa danych. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wykorzystujemy również Twoje dane osobowe do celów ewentualnej egzekucji lub windykacji sądowej i pozasądowej. Zgodnie z RODO celu zapobiegania nadużyciom lub oszustwom dane dotyczące historii zidentyfikowanych nadużyć lub oszustw w związku z osobą, której dane dotyczą, takie jak informacje o subskrybentach i na przykład adres IP, mogą być przechowywane przez okres do pięciu lat po zakończeniu relacji biznesowej.

3. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody:

Przetwarzanie danych może odbywać się również na podstawie zgody udzielonej Spółce. Zgoda ta może dotyczyć informowania o ofertach, korzyściach i ulepszeniach usług świadczonych przez firmę. Celem takiego informowania jest jak najbardziej zbliżyć usługi do Twoich preferencji, a tym samym zwiększyć ich wartość praktyczną dla Ciebie. Informowanie odbywa się za pośrednictwem kanałów zaznaczonych w formularzu zgody. Spółka zastrzega sobie prawo do identyfikacji klienta. Modyfikację zgody można uzgodnić m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@wiewiorka.com.pl lub poprzez pisemny wniosek przesłany do siedziby firmy. Wycofanie lub modyfikacja zgody dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody. Ważna zgoda to Twoja ostatnia udzielona nam zgoda. Możliwość wycofania zgody nie stanowi zrzeczenia się relacji biznesowej osoby, której dane dotyczą ze Spółką.

Ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych

W razie uzasadnionej potrzeby upoważnimy inne firmy i osoby do wykonywania określonych prac, które uzupełniają nasze usługi. W takim przypadku Spółka może również przekazać dane osobowe takim starannie wybranym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym. Takie dane będziemy przekazywać lub udostępniać zewnętrznym podmiotom przetwarzającym tylko w zakresie wymaganym przez określony cel. Dane te nie mogą być wykorzystywane przez zewnętrzny podmiot przetwarzający w żadnym innym celu, przy czym muszą one spełniać co najmniej wszystkie standardy przetwarzania danych osobowych przewidziane w obowiązujących przepisach. Zewnętrzni przetwarzający są zobowiązani umową do poszanowania poufności Twoich danych osobowych.

Na podstawie uzasadnionego wniosku i odpowiedniej podstawy prawnej Spółka przekazuje również dane osobowe właściwym organom krajowym. W ramach uzasadnionego interesu Spółka będzie odpowiadać na wnioski sądów, organów ścigania i innych organów krajowych, do których mogą należeć również organy krajowe innego państwa członkowskiego UE.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od kategorii określonych danych. Dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub dalej przetwarzane a także do upływu terminów przedawnienia w celu spełnienia obowiązków lub ustawowego okresu przechowywania. Informacje rozliczeniowe i powiązane dane kontaktowe Podmiotów danych mogą być przechowywane w celu wypełnienia ich zobowiązań umownych do czasu pełnej zapłaty usługi lub do upływu okresu przedawnienia w odniesieniu do określonego roszczenia, które zgodnie z prawem może mieć miejsce od roku do pięciu lat. Pozostałe dane zebrane na podstawie Twojej zgody przechowujemy przez okres trwania relacji biznesowej oraz przez 2 lata po jej zakończeniu, chyba że prawo przewiduje dłuższy okres przechowywania. Zgoda osoby, która wyraziła przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych ale nie nawiązała z nami relacji biznesowej, jest ważna przez 2 lata od dnia jej złożenia lub do czasu jej cofnięcia. Po upływie okresu przechowywania dane są usuwane, niszczone, blokowane lub anonimizowane, chyba że prawo stanowi inaczej dla każdego rodzaju danych osobowych.

Prawa Podmiotów danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdej osobie, której dane przetwarzane są przez Miasteczko Ożarów III Wiewiórka Development sp. z o.o. sp. j. przysługują prawa wynikające z aktualnych przepisów, w tym: dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, zmiany swoich danych osobowych, ograniczenia prawa do przetwarzania swoich danych osobowych. Na Twoją prośbę odpowiemy w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania. W przypadku skomplikowania Twojego żądania lub wielu żądań możemy przedłużyć ten termin maksymalnie o dwa dodatkowe miesiące. O ewentualnym przedłużeniu terminu zostaniesz poinformowany w ciągu miesiąca od otrzymania żądania wraz z podaniem przyczyn wydłużenia terminu. Wszelkie zapytania dotyczące zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy: biuro@wiewiorka.com.pl lub pocztą na adres: Miasteczko Ożarów III Wiewiórka Development sp. z o.o. sp. j. Warszawa (02-716) ul. Cieszyńska 9/43 Jeżeli Twoje żądanie zostanie złożone drogą elektroniczną, odpowiedź uzyskasz drogą elektroniczną, chyba że w żądaniu określisz inny sposób komunikacji. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do tożsamości osoby, której dane dotyczą, występującej z żądaniem w zakresie któregokolwiek z przysługujących jej praw, możemy zażądać podania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach marketingowych, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykażemy ważne powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Postanowienia końcowe

Wszystko, co nie jest objęte niniejszą Polityką Prywatności, podlega obowiązującym przepisom prawa. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub przechowywanych danych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: biuro@wiewiorka.com.pl Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana na stronie internetowej miasteczkoozarow.pl i wchodzi w życie z dniem 23.08.2021 r.